Kien thuc go

Nguyên phụ liệu và vật tư ngành gỗ

Nguyên phụ liệu và vật tư ngành gỗ khá đa dạng về chủng loại và chất lượng. Bảng dưới đây xin liệt kê một số vật tư nguyên vật liệu thường dùng tr...